Twoja wyszukiwarka

Sprzedaż nieruchomości prywatnej

Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

 

UWAGA!
Przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł przychodów, np. ze stosunku pracy.

 

Co to jest nabycie?
Termin ten należy rozumieć szeroko; mieści się w nim nie tylko nabycie w drodze kupna, ale również nabycie w drodze zamiany, spadku, darowizny, poprzez zniesienie współwłasności majątku lub inny nieodpłatny sposób.

 

Co to jest „wybudowanie”?
„Wybudowanie” to zakończenie budowy rozumianej jako czynność budowania.

 

Co to jest odpłatne zbycie?
Odpłatne zbycie to przede wszystkim sprzedaż i zamiana.

 

Kiedy powstaje przychód?
Przychód powstaje w dacie zawarcia umowy. Dla celów podatkowych nie ma znaczenia okoliczność, czy cena została zapłacona, czy też zapłata została rozłożona w czasie. Opodatkowaniu podlega zatem przychód należny z tytułu odpłatnego zbycia.

 

Co to jest przychód?
Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, np. opłaty notarialne, koszty pośrednictwa, podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

UWAGA!
Obowiązek zapłaty podatku PIT powstaje tylko wtedy, gdy odpłatne zbycie nastąpiło w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

 

UWAGA! Okres 5 lat liczy się od końca roku podatkowego, w którym zbywana nieruchomość została nabyta lub wybudowana, a nie od daty np. podpisania umowy, otwarcia spadku.

 


Treści zawarte na stronie codg.pl mają charakter ogólnej informacji. W sprawach indywidualnych zwróć się do naszej Kancelarii Doradztwa Podatkowego. 

 

Poniżej przedstawione zostały trzy stany prawne dotyczące zbycia nieruchomości prywatnej.

 

Zadaj pytanie   kancelaria@codg.pl
                                                          
                                                                                

 Zapraszamy do współpracy