Twoja wyszukiwarka

sprzedaż nieruchomości zakupionych po 1 stycznia 2009r.

Sprzedając nieruchomość nabytą po 1 stycznia 2009 roku należy liczyć się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na nowych zasadach. Dla tych nieruchomości nie obowiązuje już tzw. „ulga meldunkowa”.

 

1. Co podlega podatkowi?

Podatkowi dochodowemu podlega przychód z tytułu odpłatnego zbycia:

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów;

jeżeli zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a sprzedaż nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Przychodem z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

 

Pamiętaj, że jeżeli cena sprzedaży bez uzasadnionej przyczyny znacznie obiega od wartości rynkowej, urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej może ustalić przychód w wysokości wartości rynkowej.

 

 

2. Jaki jest wymiar podatku?

Podatek dochodowy wynosi 19 % od dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw.

 

3. Kiedy nie płaci się podatku?

Podatku dochodowego nie płaci się, jeżeli:

 • sprzedaż nieruchomości dokonała się po pięciu latach od końca roku podatkowego, w którym została nabyta;
 • jeżeli w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Jeżeli wydatkowaniu ulegnie tylko część przychodu, pozostała cześć nadal podlegać będzie podatkowi.

 

 

4. Co można zaliczyć do wydatków na własne cele mieszkaniowe?

Za wydatki na własne cele mieszkaniowe uważa się:

 • nabycie mieszkania, domu, udziału w nieruchomości;
 • zakup działki z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego;
 • budowa, rozbudowa, remont czy modernizacja własnego budynku mieszkalnego, jego części lub lokalu mieszkalnego;
 • adaptacja budynku niemieszkalnego na mieszkalny;
 • kwoty przeznaczone na spłatę kredytu lub pożyczki (wraz z odsetkami) zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe przed uzyskaniem przychodu z odpłatnego zbycia, a wydatkowane nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie .

 

Zarówno nieruchomości jak i bank kredytodawca muszą być zlokalizowane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. W wypadku ponoszenia wydatków w kraju innym niż Polska zwolnienie stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych odpowiednich ratyfikowanych umów międzynarodowych, których strona jest Polska.

 

Fiskus nie zaliczy jako wydatków na własne cele mieszkaniowe wydatków poniesionych na:

 • zakup działki, budynku lub udziału w budynku;
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptacje lub remont budynku lub jego części przeznaczonych na cele rekreacyjne.

 

Treści zawarte na stronie codg.pl mają charakter ogólnej informacji. W sprawach indywidualnych zwróć się do naszej Kancelarii Doradztwa Podatkowego. 

 

Zadaj pytanie kancelaria@codg.pl
                                                          
                                                                                

Zapraszamy do współpracy