Twoja wyszukiwarka

sprzedaż nieruchomości zakupionych w latach 2007-2008

Sprzedając nieruchomość nabytą pomiędzy 1 stycznia 2007 roku a 31 grudnia 2008 roku należy liczyć się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na obowiązujących dla tych nieruchomości zasadach.

 

1. Co podlega podatkowi?

Podatkowi dochodowemu podlega odpłatne zbycie:

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów;

jeżeli zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a sprzedaż nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

 

 

2. Jaki jest wymiar podatku?

Podatek dochodowy wynosi 19 % od różnicy pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw (czyli ceną sprzedaży), a udokumentowanymi kosztami i odpisami amortyzacyjnymi dokonywanymi od zbywanych nieruchomości lub praw.

Pamiętaj, że jeżeli cena sprzedaży bez uzasadnionej przyczyny znacznie obiega od wartości rynkowej urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej może ustalić przychód w wysokości wartości rynkowej.

 

3. Co możemy zaliczyć do kosztów?
Do kosztów, które pomniejszają przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości zalicza się:

 • koszty zbycia;
 • koszty nabycia lub koszty wybudowania;
 • nakłady, które powiększyły wartość nieruchomości (lub prawa) w czasie jej posiadania;
 • kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn (w części dotyczącej przedmiotu).

 

Wysokość kosztów ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

 

Do kosztów tych można więc zaliczyć między innymi:

 • cenę zakupu (lub koszt wybudowania),
 • prowizję pośrednika,
 • koszty poczynionych remontów i modernizacji, które zwiększyły wartość nieruchomości,
 • opłatę skarbową,
 • opłaty sądowe,
 • koszty taksy notarialnej.

 

4. Kiedy nie płaci się podatku?

Podatku dochodowego nie płaci się, jeżeli:

 • sprzedaż nieruchomości dokonała się po pięciu latach od końca roku podatkowego, w którym została nabyta;
 • było się zameldowanym w lokalu na pobyt stały, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

 

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia jest też złożenie w terminie 14 dni od dnia sprzedaży nieruchomości, w urzędzie skarbowym właściwym miejscu zamieszkania podatnika, oświadczenia, że spełnia się warunki do zwolnienia.

 

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2008 roku (Dziennik Ustaw nr 59, poz.361 z dnia 9 kwietnia 2008 roku) przedłużył termin składania oświadczenia o zameldowaniu odpowiednio: 

 • do dnia 30 kwietnia 2008 roku, jeżeli przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości osiągnięte zostały w 2007 roku;
 • do dnia 30 kwietnia 2009 roku, jeżeli przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości osiągnięte zostały w 2008 roku.


 

Treści zawarte na stronie codg.pl mają charakter ogólnej informacji. W sprawach indywidualnych zwróć się do naszej Kancelarii Doradztwa Podatkowego. 

 

Zadaj pytanie   kancelaria@codg.pl
                                                          
                                                                                

 Zapraszamy do współpracy