Twoja wyszukiwarka

Uprawnieni do zwrotu VAT

Osobom, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych przysługuje zwrot części wydatków spowodowany wzrostem VAT na materiały budowlane z 7% na 22%. Uprawnionymi do otrzymania tego zwrotu są osoby fizyczne, które:

 

1) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  • budową budynku mieszkalnego,
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową  (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

 

2) poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT wystawionymi od 1.05.2004 r.,

 

3) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. stawka VAT wzrosła z 7% na 22%,

 

4) nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w związku z inwestycjami wymienionymi w pkt 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,

 

5) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego,

 

6) posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

 

Zadaj pytanie   kancelaria@codg.pl
                                                          
                                                                                

Zapraszamy do współpracy